Giới thiệu chung

Phường Minh Tân nằm ở trung tâm của thành phố Yên Bái, được thành lập năm 1979. Tổng diện tích tự nhiên 234,01 ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp 143,46 ha; đất phi nông nghiệp 85,95 ha; đất khác 4,6 ha.

– Vị trí địa lý:                                   

+ Phía Bắc: Giáp xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái;

+ Phía Đông: Giáp phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái;

+ Phía Nam: Giáp phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

+ Phía Tây: Giáp  phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

– Tổng số hiện nay có: 9 khu dân cư, 60 tổ dân phố.

– Số hộ gia đình 3.077 hộ; số nhân khẩu: 10.244 khẩu.

Trong đó:

+ Hộ nghèo: 41 hộ, 119 nhân khẩu.

+ Dân tộc: có 15 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Kinh 9.477 người (chiếm 92,5%), dân tộc khác là 767 người (chiếm 7,5%, cụ thể: Tày 545 người; Mường: 67 người; Nùng: 42 người; Thái: 38 người; Dao 26 người; Hoa: 13 người; Cao Lan: 15 người; Giáy: 08 người; Mông: 3 người; Xá fay: 03 người; Fù lá: 03 người; Parí: 02 người; Baza: 01 người; Turí: 01 người).

+ Tôn giáo: 12 hộ,  58 nhân khẩu.

Trong những năm qua công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trên địa bàn có hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế có bước tăng trưởng khá (từ 16,5-17%/năm), cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ; thu ngân sách đạt cao, chi ngân sách đảm bảo nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, mạng lưới giao thông khá thuận lợi, có đường Quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, đây là điều kiện thúc đẩy, mở rộng giao thương, phát triển kinh tế về mọi mặt. Thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, cơ bản các khu dân cư đều có nhà văn hóa riêng làm nơi sinh hoạt, học tập cộng đồng; an sinh xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm chú trọng chỉ đạo giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, giữ vững, không có điểm nóng xảy ra; quân sự – quốc phòng được đảm bảo. Nhân dân các dân tộc phường Minh Tân luôn có truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Powered by VNPT